Esteu aquí

Àrees d'actuació

A. Finalitats i funcions del col·legi

Els articles 4 i 5 dels estatuts col·legials determinen les finalitats i funcions del nostre col·legi. Podeu consultar-los al següent enllaç. En síntesi, les finalitats col·legials son:

- Ordenar l'exercici de la professió d'advocat, vetllant perquè s'exerceixi amb dignitat, llibertat i independència i complint les obligacions deontològiques professionals

- Representar i defensar els advocats i advocades en tot allò relacionat amb el seu exercici professional

- Impulsar l'imperi del dret i de la justícia en totes les branques de l'activitat social.

- Estimular els sentiments de solidaritat i companyonia entre els professionals i intervenir en via de conciliació o arbitratge en els conflictes en què es vegin involucrats

Les funcions del col·legi son de dues classes: n'hi ha unes de caràcter públic, que son les relacionades bàsicament amb l'ordenació de l'exercici professional, i unes altres de caràcter associatiu privat, que son les relacionades amb la defensa dels interessos de la professió i dels professionals col·legiats.

 

B. Àrees d'actuació

Per al compliment d'aquestes finalitats i funcions, l'organització col·legial s'estructura en les següents tretze àrees d'actuació, segons acord dea Junta de Govern de data 6 desetembre de 2013, que podeu consultar al següent enllaç:

01. Àrea de Deganat, que te, a banda de les generals previstes estatutàriament, les següents funcions específiques:

a) Les relacions amb l'Administració de Justícia i també les que s'hagin de mantinguin amb la resta d'administracions i organismes públics que no corresponguin a una altra àrea concreta

b) La representació del col·legi en les fundacions, associacions i qualsevol altra entitat o organisme en què estigui integrat, si no està atribuïda a alguna àrea específica

c) La representació del col·legi en tota mena d'actes, públics o privats, sense perjudici de la possibilitat de delegació

d) La concessió de vènies professionals amb caràcter d'urgència

e) Adoptar les disposicions adients per fer efectiva l'empara col·legial d'aquells advocats que la sol·licitin (articles 95-97 dels estatuts)

f) Intervenir en les reclamacions que es formulin contra col·legiats, tant si es plantegen per d'altres col·legiats com per tercers, per tal d'intentar trobar-hi una solució amistosa

g) Recollir i atendre les queixes que es formulin amb motiu de l'actuació del col·legi i proposar les mesures adients per donar-hi solució

h) Atorgar les habilitacions per a assumptes propis que regula l'article 13 dels estatuts

 

02. Àrea de Secretaria, que te les següents funcions:

a) Convocatòries i ordres del dia, redacció de les actes de les assemblees i de les juntes de govern

b) Registre d'entrada i distribució dels escrits presentats a les àrees a què corresponguin

c) Organització i cura dels arxius i el segell col·legials així com del compliment de la legislació sobre protecció de dades

d) Emissió de certificacions col·legials

e) Tramitació de les altes, baixes i modificacions dels col·legiats i les societats professionals, així com el manteniment dels corresponents expedients individualitzats

f) Publicació de la guia col·legial

g) L'assessoria jurídica del col·legi

h) El compliment de la legislació sobre protecció de dades personals

 

03. Àrea de recursos humans, que te la responsabilitat immediata sobre tot el personal al servei del col·legi, i en concret:

a) l'organització del treball, la jornada, l'horari i l'assignació de tasques concretes

b) disposarà i ordenarà el lloc físic en què cada treballador hagi de dur a terme la seva feina

c) decidirà, dins dels límits del pressupost aprovat, l'adquisició del material necessari per al correcte desenvolupament de l'oficina col·legial

 

04. Àrea d'Economia, que s'ocupa de les qüestions relacionades amb la marxa econòmica del Col·legi i concretament:

a) la formulació dels pressupostos i dels comptes col·legials i el control d’ingressos i despeses

b) la conservació i manteniment dels béns col·legials que no estigui especialment atribuïts a una altra àrea, incloses les corresponents pòlisses d’assegurança i contractes de manteniment

c) la supervisió i control del Fons Mutual, així com les relacions del col·legi amb la Mutualidad General de la Abogacía i la Mútua dels Advocats de Catalunya,

d) la preparació i vigilància de les pòlisses de responsabilitat civil dels col·legiats, així com la de qualsevol altra prestació als col·legiats que tingui contingut econòmic o assistencial i que el col·legi gestioni o en què intervingui de qualsevol manera.

 

05. Àrea d'Aplicacions informàtiques (TIC), que s'ocupa de totes aquelles qüestions relacionades amb els equips, instal·lacions i aplicacions informàtiques que el Col·legi hagi d’utilitzar, ja sigui per al propi funcionament del Col·legi com en aquelles que faciliti als col·legiats. En concret:

a) l'adquisició, manteniment i substitució dels equips informàtics del col·legi i els programes que s'hagin d'utilitzar

b) les relacions amb ITAbogacía, el CICAC i el CGAE en tot allò que faci referència a les activitats i productes de tecnologies de la informació i comunicació

c) el disseny i manteniment de la web col·legial i dels sistemes d’informació i comunicació telemàtica als col·legiats i d’aquests entre ells

 

06. Àrea de Comunicació, que te les següents responsabilitats:

a) La revista col·legial i les xarxes socials

b) Traslladar als col·legiats les activitats de tots els òrgans col·legials

c) La difusió de l'activitat col·legial entre la societat

d) Promoure l'intercanvi d'opinions entre els col·legiats

 

07. Àrea de Deontologia i exercici professional, que s'ocupa de les qüestions relacionades amb la regulació i el control de l’exercici professional de l’advocacia dins de l’àmbit del Col·legi. Concretament:

a) la formulació de propostes d’incoació i resolució, així com la tramitació i la instrucció dels expedients disciplinaris

b) les qüestions relacionades amb l'intrusisme professional

c) la regulació i control de les especialitats de l'exercici professionalles següents responsabilitats:

 

08. Àrea d'Honoraris, que s'ocupa de les qüestions relacionades amb l’estudi, formulació i proposta de criteris orientadors d’honoraris professionals als efectes previstos legalment, així com les referides a la contractació, fulls d’encàrrec i pressupostos d’honoraris professionals.  S’hi inclou expressament la formulació de propostes de resolució, així com la tramitació dels expedients derivats de peticions d’informes sobre honoraris professionals per part d’òrgans jurisdiccionals, de col·legiats o d’altres persones o institucions.

 

09. Àrea de Formació, que s'ocupa de les qüestions relacionades amb la formació continuada dels col·legiats i amb qualsevol activitat amb contingut formatiu de caràcter jurídic que el Col·legi desenvolupi o en què participi. En concret s'hi inclouen:

a) el manteniment i funcionament de la biblioteca del col·legi

b) les qüestions relacionades amb l’actual Escola de Pràctica Jurídica, el màster universitari per a l'exercici professional i totes les activitats relacionades amb l’accés a la professió d’advocat

c) les relacions amb altres òrgans o institucions amb les quals es col·labori en aquests àmbits

 

10. Àrea del Torn d'Ofici, que te la responsabilitat del funcionament, designa d’advocat i distribució dels diversos torns d’ofici, d’assistència al detingut i d’estrangeria, així com els serveis d’orientació jurídica general, penitenciari, d’habitatge i qualsevol altre que es pugui organitzar en el futur. També s’entèn compresa en aquesta àrea tota l’activitat relacionada amb la tramitació del benefici de justícia gratuïta que correspongui al Col·legi i la destinada al càlcul, control, cobrament i distribució de les indemnitzacions per la prestació del servei del torn d’ofici.

 

11. Àrea d'Activitats culturals, que s'encarrega de totes les qüestions relacionades amb les activitats que el Col·legi organitzi o aquelles en què intervingui, que tinguin un contingut cultural –no estrictament jurídic—, artístic, esportiu o recreatiu.

 

12. Àrea de drets i societat, que comprèn les qüestions relacionades amb les activitats que el Col·legi organitzi, o aquelles en què intervingui, que tinguin un contingut jurídic però no específicament formatiu per als col·legiats sinó de promoció de la cultura jurídica i de sensibilització i defensa dels drets de les persones. S’hi inclouen expressament les qüestions relacionades amb:

a) la reacció davant de la violència masclista

b) la consideració jurídica dels estrangers

c) el tractament dels presos

d) la discriminació de les persones i el tractament dels grups d’exclusió social

e) s’inclouen també en aquesta àrea els expedients que s’hagin de tramitar a ran dels incidents plantejats pels advocats designats per torn d’ofici sobre la insostenibilitat de les pretensions.

 

13. Àrea de foment de solucions extrajudicials de conflictes, que s'encarrega de la participació i intervenció que el col·legi tingui en institucions dedicades a l'arbitratge, la mediació o qualsevol altre procediment de resolució de conflictes que impliqui una alternativa a la intervenció jurisdiccional. També tindrà com a funció específica la de fomentar i promoure aquestes fórmules alternatives col·laborant amb d'altres entitats públiques o privades.