Esteu aquí

Servei d’orientació jurídica

Cita prèvia al Servei d'Orientació Jurídica (SOJ)

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

Com demanar cita prèvia: Consultar AQUÍ

 

El Col·legi de l’Advocacia de Lleida disposa d'un Servei d'Orientació Jurídica l'objectiu del qual és l'assessorament previ als peticionaris d'Assistència Jurídica Gratuïta així com la informació sobre el compliment dels requisits per al reconeixement del dret a l'Assistència Jurídica Gratuïta. Aquest servei és públic, té caràcter gratuït i es prestarà preferentment a les dependències del Jutjat o en un local habilitat a l'efecte pel Col·legi. 

Les funcions del Servei d'Orientació Jurídica són les següents:

  1. Orientar sobre la viabilitat de les consultes presencials formulades pels ciutadans.
  2. Esbrinar si la pretensió té caràcter judicial o administratiu i en aquest últim supòsit, adreçar al ciutadà cap a l'organisme competent.
  3. Omplir les sol·licituds de justícia gratuïta que es presentin.
  4. Informar i esbrinar si compleixen les condicions econòmiques i processals per tenir dret a l’assistència jurídica gratuïta. 

Aquest Servei té com a úniques finalitats, les següents:

  1. Situar la seva reclamació en les diferents jurisdiccions sempre que la llei prevegi la intervenció d'advocat/da.
  2. Avaluar si, amb els seus béns, vostè té dret o no al benefici de Justícia Gratuïta i, en cas afirmatiu, omplir l'oportú formulari.

El Servei d'Orientació Jurídica en cap cas evacuarà consultes jurídiques. Així mateix, s'exclou del servei la tramitació processal i el seguiment dels assumptes jurídics que es plantegin.